Opleidingsfonds wijkverpleging

Verantwoording

Bij het eenmalige Opleidingsfonds Wijkverpleging is er geen sprake van bevoorschotting en zorgaanbieders ontvangen de toegekende gelden nadat zij deze hebben verantwoord. Berenschot zal de verantwoording controleren. Verantwoording vindt plaats door bij de definitieve indiening in januari 2025 de volgende drie documenten mee te sturen:

1. Formulier met de definitieve aantallen

Het ingevulde format aanvraagformulier maar dan met de definitieve aantallen maanden per leerling-categorie, uitgesplitst naar de verschillende categorieën leerlingen. Berenschot berekent vervolgens de bedragen per  organisatie.

2. Bestuursverklaring

Waarin wordt bevestigd dat de aantallen leerlingen per leerjaar/ aantal certificaten kloppen.

3. Rapportageplan

Bij de bestuursverklaring wordt een rapportage opgenomen waaruit de inspanningen van de werkgever blijken voor een goed opleidings/leerklimaat dan wel een opleidingsplan, waarin wordt ingegaan op de inspanningen op het gebied van het voorkomen van uitval en de kwaliteit van de begeleiding. In de berekening van de maandbedragen is ook rekening gehouden met degelijke werkbegeleiding en (de ontwikkeling van) een goed leerklimaat.

Steekproef ter controle

Na de verantwoording voert Zorgverzekeraars Nederland een steekproef uit ter controle. Zie hiervoor het protocol voor controle toekenning financiering opleidingsfonds die ZN heeft opgesteld.

De aanbieder moet bij een eventuele steekproef de volgende vier documenten kunnen tonen:

    1. Leerarbeidsovereenkomst. In het geval van een mbo-certificaat, volstaat enkel het certificaat.;
    2. Een eventuele bevestiging wanneer de opleiding is gestopt;
    3. De salarisstroken;
    4. Indien dit niet in of bij de leerarbeidsovereenkomst is opgenomen, een kopie of afschrift van de communicatie waarin de leerling wordt geïnformeerd over het feit dat zijn/haar (persoons)gegevens kunnen worden geraadpleegd door/gedeeld met derde partijen (zoals de Zorgverzekeraar in het kader van de toetsing aan de criteria voor de toekenning van de Financiering.

Informatieverplichting

De aanvrager is hierbij informatieplichtig zoals beschreven in artikel 13/14 AVG. Op basis van deze verplichting moet de zorgaanbieder bepaalde informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens (waaronder informatie over de derde partijen waarmee persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. De zorgaanbieder moet dus de (relevante) leerlingen (lees: die in aanmerking komen voor het opleidingsfonds) schriftelijk informeren over het feit dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door/gedeeld met derde partijen, in het kader van de toetsing voor de toekenning van het opleidingsfonds. Zie het protocol voor de brief ter kennisgeving aan de leerlingen.